Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Wie zijn wij

Welkom op onze website.

 IMANE vzw is een vereniging die zich al jaren actief bezig houdt met het organiseren van projecten die gericht zijn op duurzaam dorpsontwikkeling in Noord-Oost Marokko.  Dit doen wij onder ander doormiddel van kennisoverdracht op het gebied van landbouwteelt en ambachten. In 2002 hebben wij een coöperatie helpen oprichten in dorp Beni Daoud; bestuurd door een veertigtal plaatselijke boeren bestaande uit o.a. imkers en olijftelers. Naast de coöperatie hebben wij tevens een dispensarium gebouwd die medische hulp biedt aan alle bewoners van dit dorp en omliggende dorpen en gehuchten.  
 
DUURZAME ONTWIKKELING is een verantwoordelijkheid van elk individu.
Het is goed om als vereniging zo nu en dan stevig na te denken en te zoeken naar onze toegevoegde waarde. Het is goed dat we ons de kritiek van de leden aantrekken. Maar we moeten uitkijken dat we onszelf niet teveel op de pijnbank leggen en uit het oog verliezen hoe belangrijk de rol is die de ontwikkelingssector speelt. Het gaat niet alleen om denkprocessen, de handen uit de mouwen steken is nog beter.
Wij willen projecten ontwikkelen die na verloop van tijd financieëlonafhankelijk zijn.
Stad Antwerpen, bedrijven en Universiteiten zien we als belangrijke partner in het bestrijden van armoede in het Zuiden, omdat hun financieële middelen, producten en kennis, verandering kunnen brengen.
Als vereniging weten wij de vraag en behoeften van arme mensen in de dorpen van Marokko te identificeren en hen te mobiliseren samen met onze partners ter plaatse, we hebben kennis van de totale omgeving en kunnen onze netwerken inbrengen.
Daarmee dagen we het bedrijfsleven uit om met ons samen te werken en met haar investerings- en innovatiekracht ook de armsten te bedienen op een duurzame manier.En om daarbij ook het lokale bedrijfsleven te versterken.
We kiezen nadrukkelijk voor een onafhankelijke en wederkerige relatie met overheid en bedrijfsleven, die van waardevolle partner en kritische meedenker maakt, gevoed vanuit de stem van onze leden en partners.
Om onafhankelijk te kunnen blijven zorgen we ervoor financieel niet afhankelijk te worden van slechts een of enkele financiers.
We zijn een vereniging die geworteld is in de Antwerpse samenleving, gedreven door de behoefte van Antwerpse leden van Marokkaanse origine om ziekte en armoede in Noord - Oosten van Marokko te verminderen.

Het huishoudelijk reglement

De statutaire en werkelijke zetel van deze V.Z.W: Lakborslei 445, 2100  Deurne
 
 
V.Z.W. ‘Initiatief Marokkaanse Netwerken-Imane’
 
Dit huishoudelijk reglement omvat de volgende punten, genummerd van I tot en met XVIII.
Het bovenvernoemde reglement zal vanaf heden in voege treden en tevens toegepast kunnen worden. Het kan slechts gewijzigd worden met een aanwezigheid van minstens 60% der leden en bij gewone meerderheid der stemmen.
 
I.  LIDMAATSCHAP
De bestuursleden dienen, op verzoek van elk lid, binnen de twee weken na aanvraag, een exemplaar van dit reglement te overhandigen. Het lidmaatschap kan slechts bekomen worden, indien de volgende bindende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
 

  1. De kandidaat-leden dienen zich, bij geschrift, akkoord te verklaren voor wat betreft hun toetreding tot de v.z.w. en dienen een belofte af te leggen dat ze zich conform de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement te zullen gedragen.
  2. De kandidaat-leden moeten op de eerstvolgende algemene vergadering, die bij gewone meerderheid der stemmen een beslissing kan nemen, als leden aanvaard worden.
  3. De kandidaat-leden dienen het jaarlijkse voorziene lidgeld, een bedrag ten belope van 20 Euro, te betalen, teneinde lid te kunnen worden van de v.z.w.
  4. De kandidaat-leden moeten zich ertoe verbinden om door middel van een stilzwijgende belofte, hun volledige steun te betuigen en moeten in staat kunnen zijn om ten kosteloze titel arbeid te verstrekken teneinde de activiteiten die de v.z.w. organiseert, zo optimaal mogelijk te kunnen laten verwezenlijken.

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van