Nieuwsbrief Imane

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Het huishoudelijk reglement

De statutaire en werkelijke zetel van deze V.Z.W: Lakborslei 445, 2100  Deurne
 
 
V.Z.W. ‘Initiatief Marokkaanse Netwerken-Imane’
 
Dit huishoudelijk reglement omvat de volgende punten, genummerd van I tot en met XVIII.
Het bovenvernoemde reglement zal vanaf heden in voege treden en tevens toegepast kunnen worden. Het kan slechts gewijzigd worden met een aanwezigheid van minstens 60% der leden en bij gewone meerderheid der stemmen.
 
I.  LIDMAATSCHAP
De bestuursleden dienen, op verzoek van elk lid, binnen de twee weken na aanvraag, een exemplaar van dit reglement te overhandigen. Het lidmaatschap kan slechts bekomen worden, indien de volgende bindende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
 

 1. De kandidaat-leden dienen zich, bij geschrift, akkoord te verklaren voor wat betreft hun toetreding tot de v.z.w. en dienen een belofte af te leggen dat ze zich conform de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement te zullen gedragen.
 2. De kandidaat-leden moeten op de eerstvolgende algemene vergadering, die bij gewone meerderheid der stemmen een beslissing kan nemen, als leden aanvaard worden.
 3. De kandidaat-leden dienen het jaarlijkse voorziene lidgeld, een bedrag ten belope van 20 Euro, te betalen, teneinde lid te kunnen worden van de v.z.w.
 4. De kandidaat-leden moeten zich ertoe verbinden om door middel van een stilzwijgende belofte, hun volledige steun te betuigen en moeten in staat kunnen zijn om ten kosteloze titel arbeid te verstrekken teneinde de activiteiten die de v.z.w. organiseert, zo optimaal mogelijk te kunnen laten verwezenlijken.
 5.  

 
II. LIDGELD
Elk lid dient cumulatief aan de 4 bovenvernoemde voorwaarden te voldoen en moet  jaarlijks lidgeld, een bedrag ten belope van 20 Euro, betalen vanaf hun aanvaarding als lid. Het lidmaatschap geldt vervolgens voor een periode van één jaar vanaf de datum van betaling en of vanaf de beslissing en dient aldus jaarlijks opnieuw betaald en vastgelegd te worden.
 
III. ONTSLAG EN AFZETTING
Elk lid kan zijn lidmaatschap verliezen door:
 

 1. Niet in orde te zijn met de ledenbijdrage. Dit gaat in vanaf de tweede maand volgend op de maand waarop het lidgeld normaliter zou betaald moeten worden. Indien een lid binnen de termijn van twee maanden het lidgeld, een bedrag ten belope van 20 Euro, nog steeds niet betaald heeft, dan zal hij/zij hierdoor haar /zijn lidmaatschap verliezen en kan zich slechts opnieuw aansluiten op het moment  dat het volledige bedrag volstort is.
 2. Vrijwillig ontslag, bij aangetekend schrijven, gericht aan de zetel der v.z.w.
 3. Ontzegging van lidmaatschap door een beslissing van het bestuur.
 4. Niet minstens op vier activiteiten van de v.z.w. en met inbegrip de algemene vergaderingen, aanwezig te zijn gedurende een periode van één jaar. Het bestuur zal zich hierover buigen en rekening houden met de specifieke omstandigheden ( lang- durige ziekte, buitenland..).  

IV.RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

 1. Elk lid heeft gelijke stemrecht op de algemene vergadering.
 2. Elk lid heeft het recht om de algemene vergadering samen te roepen,   indien hij/zij, een  uitdrukkelijk bij geschrift opgestelde medewerking vanminstens twee andere leden heeft kunnen bekomen. Deze aanvraag moet aan de voorzitter gericht worden. En zal bij voorrang behandeld worden vermits deze een uiterst hoogdringende karakter heeft. Tenslotte mag men tijdens de algemene vergadering eveneens mondelinge voorstellen doen, indien de voorzitter er uitdrukkelijk om verzoekt.
 3. Elk lid heeft het recht om kennis te nemen van alle geschreven stukken waarover de  v.z.w beschikt.  Die inzage dient normaliter binnen de week na de aanvraag tot inzage, verleend te worden, behoudens gevallen waarin men anders is overeengekomen.
 4. Elk lid heeft, bij gedwongen ontslag, het recht om zich hiertegen te verweren en kan zich hiervoor laten bijstaan door één of meerdere leden, om in een goede en eerlijke verdediging te kunnen voorzien.  Bij reële betwistingen is slechts de algemene vergadering bevoegd, met uitsluiting van het bestuur, om ter zake een definitieve  beslissing te nemen.

 
V. BENOEMING VAN BESTUURDERS.
De benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur werd door de Algemene Vergadering van 26.01.2018 bevestigd, bestaande uit de volgende personen als bestuurder:
 

 1. Aiau Jamal
 2. El Bairi Houssine
 3. El Bairi Houda
 4. El Bairi Rabah
 5. Messaoudi El Hassane
 6. Pletinckx Vera

 
De gekozen bestuursleden stellen het dagelijksbestuur samen als volgt:
 
Mevr. Pletinckx Vera, voorzitter
Dhr. El Bairi Rabah, ondervoorzitter
Dhr. Messaoudi El Hassane, eerste secretaris
Dhr. El Bairi Houssine, tweede secretaris
Dhr. Aiau Jamal, eerste penningmeester
Mevr. El Bairi Houda, tweede penningmeester
                        
                        
 
                              
 
Het Bestuur wordt om de vijf jaar, op de algemene vergadering van de maand mei, samengesteld. De leden dienen, minstens veertien dagen op voorhand, hiervan op de hoogte te worden gesteld. Een aanwezigheid van minstens 60 % der leden is vereist, zoniet zal er zo spoedig mogelijk een extra vergadering belegd worden, die in de loop van de maand mei, vlak voor de verkiezingen, zal moeten plaatsvinden.  Het nieuw verkozen bestuur zal zo snel als mogelijk, in de loop van de daaropvolgende maand, met name de maand  juni en nadat de jaarrekening van het jaar ervoor werd goedgekeurd, in haar functie treden. Alle functies kunnen hierbij, eventueel, overgedragen worden. De bestuursleden zijn herverkiesbaar.
 
VI.VOORWAARDEN KANDIDAAT BESTUURDER;
 
De voorwaarden waaraan een kandidaat voor het bestuur dient aan te voldoen:
 

 1. Minstens de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de   verkiezingen.
 2. Minstens twee maanden volwaardig lid zijn geweest van de v.z.w.
 3. De voorgaande 6 maanden geen vermaning- met gevolgen -gekregen hebben door het bestuur. 
 4. Geen lopende schulden hebben tav de v.z.w.

VII. VERKIEZINGEN
 
De verkiezingen van het bestuur gebeuren bij geheime stemming. Ieder lid van de v.z.w. is verkiesbaar. Indien een bestuurslid gedurende de vijf jaar waarin het verkozen bestuur tot stand is gekomen, van haar/zijn functie wenst ontheven te worden of ontheven wordt, dan dient men onmiddellijk een plaatsvervanger te voorzien.  De leden van het bestuur stellen dan een kandidaat voor, die op de eerst volgende algemene vergadering, bij geheime stemming, al dan niet zal aanvaard en benoemd worden. Bij niet aanvaarding of staking der stemmen zal er een andere kandidaat voorgedragen worden door de algemene vergadering, die onmiddellijk en definitief zal beslissen.
 
 
VIII.VERANTWOORDELIJKHEID RAAD VAN BESTUUR
1. De voorzitter:
a. Heeft de algemene leiding en draagt de verantwoordelijkheid t.a.v. de v.z.w.
b. Roept de leden bijeen om in onderling overleg een groep van minstens drie bestuursleden, samen te stellen teneinde gezamenlijk een vermaning uit te spreken. Vervolgens dienen zij met eenparigheid der stemmen over een op te leggen sanctie te beslissen.
c. Roept zowel de bestuursvergaderingen als de algemene vergaderingen bijeen.
d. Is verantwoordelijk voor alle publicaties die van de v.z.w. uitgaan.
e. Heeft beslissingsbevoegdheid bij staking der stemmen  in de bestuursvergaderingen.
f. Is de voornaamste contactpersoon  tussen de leden en het bestuur.
g. Onderhandelt met derden en kan tevens deze bevoegdheid in sommige gevallen delegeren.
h. Is op de hoogte en dient op de hoogte gebracht te worden over alles wat de v.z.w. aangaat.
i.Ondertekent contracten, nadat minstens twee bestuursleden hiertoe hun machtiging hebben verleend maar dit alles hoeft niet noodzakelijkerwijze in de bestuursvergadering plaats te vinden.
j. Lobbyt eventueel bij sommige instanties (bv. Stad, jeugdraad, de Federatie van Marokkaanse verenigingen,…).
 
 
 
2.      De ondervoorzitter:
a. Werkt nauw samen met de voorzitter.
b. Neemt alle taken over in geval de voorzitter afwezig is.
 
3.      De secretaris:
a. Dient alle richtlijnen van de voorzitter uit te voeren.
b. Stelt geschriften, documenten, brieven verslagen, contracten etc… op en  is bovendien verantwoordelijk voor de verzending en bezorging ervan. 
c.  Houdt een archief bij van alle briefwisselingen.
d.  Zorgt ervoor dat de ledenlijst “up to date” blijft en houdt het adressenbestand bij met inachtneming van de wet op de privacy.
e.  Heeft veel contact met de leden.                                               
 
4.      De penningmeester:
a. Is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de v.z.w.
b. Dient alle schriftelijke bewijsstukken ( facturen, bestelbons,  overschrijvings- en of betalingsbewijzen…) bij te houden.
c. Is tevens verantwoordelijk voor het kasgeld.
d. Moet ervoor zorgen dat zowel kasboek/ bankboek als bankuittreksels “up te date” blijven.     
e. Houdt een ( summiere) boekhouding bij.
f. Draagt de verantwoordelijkheid t.a.v. de financiële administraties (B.T.W., belastingen, registratie, douane en accijnzen).
g. Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse resultatenrekening.
h. Brengt het bestuur op de hoogte over het resultaat van de activiteiten en projecten die door de v.z.w. zijn georganiseerd.
i. Licht het bestuur in over de eventuele achterstanden en achterstallige betalingen van belastingen (+/-).
 
 
IX.BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De voorzitter roept de algemene vergadering bijeen of laat deze bijeenroepen door de secretaris, die op zijn beurt oordeelt in welke vorm deze bijeenroeping dient te gebeuren.
 
Vervolgens moeten op elke vergadering, waarin belangrijke punten op de agenda staan zoals               beslissingen aangaande het huishoudelijk reglement, verkiezingen van het bestuur etc.., minstens 60 % van de aangesloten leden aanwezig zijn teneinde geldige beslissingen te kunnen nemen. Bovendien dient men hierbij de leden via een schriftelijke uitnodigingsbrief, waarin de te bespreken punten uitdrukkelijk opgenomen zijn, bijeen te roepen. In die uitnodigingsbrief dient men tevens melding te maken  van: datum, tijdstip, en plaats van de bijeenkomst. 
 
X. AANWEZIGHEID EN HOUDING OP DE ALGEMENE VERGADERING
 
Mogen de algemene vergadering bijwonen:
 
1.      Alle leden, behalve diegene die sedert méér dan 14 maanden niet in orde zijn met het betalen van hun lidgeld enerzijds en al diegene die (tijdelijk) geschorst zijn door de beslissing van het bestuur en of door de beslissing van de algemene vergadering anderzijds.
2.      De lokaalhouder(s).
3.      Elk andere persoon kan door de voorzitter uit de vergadering geweerd worden.
4.      De voorzitter zit de vergaderingen voor en indien hij wenst kan hij tijdelijk een andere spreker aanduiden.
5.      Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter.
  
XI. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
1.      De secretaris stelt het verslag op van de algemene vergadering of duidt voordat de vergadering begonnen is, iemand aan die het verslag zal moeten opstellen.
2.      Het verslag dient de volgende vermeldingen te omvatten:
 
              *   plaats, tijdstip, aanvang en einde van de vergadering.
              *   de namen van de aanwezigen, de namen van verontschuldigde leden en de namen van deze die later zijn toegekomen ( met inbegrip specifieke tijdstip van aankomst).
              *   de agendapunten, de besproken onderwerpen, de goedgekeurde punten, beraadslagingen met inbegrip van pro’s en contra’s, andere agendapunten, uitslag van stemmingen, varia.
              *    Vaststelling van de eerstvolgende algemene vergadering.
              *    Dit origineel opgesteld verslag dient samen met twee leden van het bestuur door de verslagopsteller ondertekend te worden, om het vervolgens zo snel als mogelijk te kunnen typen zodat ze, per kopie, aan de leden kan overhandigd worden. 
              *  Tenslotte dient men dit origineel verslag op het secretariaat te  bewaren.
 
 
XII. BESLISSINGSBEVOEGDHEID
 
1.      De algemene vergadering heeft de hoogste beslissingsbevoegdheid van de v.z.w.
2.      Elk lid heeft gelijke stemrecht in de algemene vergadering.
3.      De gewone beslissingen worden, door louter “handopsteken”, genomen.
4.      Een gewone meerderheid van 50% plus 1 stem is voldoende teneinde een beslissing als aanvaard te kunnen beschouwen.
5.      In sommige gevallen is een aanwezigheid van minstens 60 % der leden vereist.
6.      Op verzoek van een lid en of meerdere leden is geheime stemming mogelijk. Maar bij geheime stemming is steeds zowel een meerderheid van de stemmen als minstens 60 % der aanwezigen vereist. 
7.      Men dient dan schriftelijk met “ja “, “neen” en of “onthouding” ( blanco) te stemmen. De onthoudingen worden niet meegeteld.
 
XIII.BANK-VERZEKERING
Zowel de contacten met de bank als wat betreft alle financiële verrichtingen met de kredietinstellingen kunnen op de eerste plaats slechts door de penningmeester onderhouden worden. Vervolgens kunnen daarnaast ook de voorzitter en de ondervoorzitter zich hiermee bezighouden. Al de andere leden dienen zich wat deze bancaire bevoegdheid betreft te onthouden.
Hetzelfde geldt voor wat betreft verzekeringen.
 
XIV.ANDERE INSTANTIES (SABAM, ACCIJNZEN, STAD…)
Ieder lid draagt wat betreft zijn taak de verantwoordelijkheid t.a.v. andere instanties teneinde de goede werking en de goede naam van de v.z.w. te vrijwaren. Er kan niet toegestaan worden dat de vereniging gecompromitteerd wordt door de schuld van één van zijn leden. De overtreders zullen onmiddellijk door het bestuur gehoord worden, waarna dit bestuur eventueel een beslissing zal kunnen nemen om tot een strafsanctie over te gaan. Dit laatste zal op de algemene vergadering voorgelegd worden, die zich hierover zal moeten buigen.
 
XV. EIGEN PROJECTEN
1.      Voor elk project dient een werkplan te worden opgesteld.
2.      Er zal een projectleider worden aangesteld, die verantwoordelijk zal zijn voor alles wat dat project aangaat.
      Bovendien dient hij ten alle tijde bereikbaar te zijn ( via gsm en of privé tel nr.). Een   assistent kan eventueel als hulp en of tijdelijke plaatsvervanger fungeren.
3.      Tijdens de algemene vergadering zal, vooraleer het project van start gaat hierbij de verantwoordelijkheden tussen de verschillende meewerkende leden toewijzen.
4.      Men dient zich strikt te houden aan al wat afgesproken en overeengekomen is.
5.      Geen enkele wijziging kan toegestaan worden, tenzij er door minstens twee bestuursleden een beslissing wordt genomen waarbij men tot vervanging wenst over te gaan. Vervolgens dient men deze beslissing zo spoedig mogelijk aan de projectleider mede te delen. Tenslotte moet deze beslissing op het werkplan opgenomen worden (met naam en handtekening van degenen die tot deze beslissing zijn gekomen) en dient men deze aan de belanghebbende mede te delen.
6.      De kassa mag slechts gehouden worden door de leden die in tussentijd minstens acht maanden effectief lid zijn geweest van de v.z.w.
 
XVI. ACTIVITEITEN INGERICHT DOOR DERDEN
 
Bij deelname aan activiteiten, waarbij onze v.z.w. niet de inrichter is, dienen de leden zich strikt te houden aan wat afgesproken is. Onwelvoeglijk gedrag ( ruzie, dronkenschap..) wordt niet geduld en zal onmiddellijk bestraft worden.
 
XVII.VERANTWOORDELIJKHEID TUSSEN ORGANISATIES
 
1.      Het bestaan van deze v.z.w. zal  afhangen van de projecten die zij inricht en of waarbij zij aanwezig is. Het is dus van fundamenteel belang dat elk project dat ze  georganiseerd heeft voor 100 % moet lukken, wil ze succesvol blijven voortbestaan.
2.      Van elk meewerkend lid wordt verwacht dat zij/hij zich ten volle inzet en de hem/haar toegewezen verantwoordelijkheden op zich neemt.
3.      Indien, door bepaalde omstandigheden, de toegewezen taak en of het project niet    ( volledig) kan uitgevoerd worden, dan moet men onmiddellijk één van de  bestuursleden hiervan ter kennis brengen, zodat men na beraadslaging met de betrokkenen en met de andere bestuursleden, zo snel als mogelijk een vervanger kan voorzien.
4.      Indien men merkt dat de verantwoordelijke zijn taken (bewust/onbewust) verwaarloost dan zal men na beraadslaging met minstens twee bestuursleden, hem/haar de toegang tot het terrein ontzeggen, waarna men hem/haar dan een zware strafsanctie zal opleggen.
 
XVIII.WANGEDRAG 
 
Indien men wangedrag vaststelt, zowel binnen de vereniging als er buiten dan zal er een schorsing en of een ontzetting in hoofde van de betrokkene(n) door het bestuur uitgesproken worden. De ontzetting is definitief en onherroepelijk. De voorzitter kan evenwel beslissen over de duur van de schorsing.
 
Onder wangedrag wordt het volgende verstaan:
 
       *   De overtreding van het huishoudelijk reglement.
       *   Het beledigen van zowel de mensen binnen de vereniging als de vereniging zelf door haar naam aan te tasten. 
       *   De wetsovertredingen.
 Opgesteld te Deurne op zondag 03 november 2002.
Gelezen en goedgekeurd  door alle aanwezige bestuursleden en ondertekend met vermelding der namen.
 
 
I.      DOELSTELLINGEN:
Vooreerst dient men melding te maken van het feit dat deze vereniging met projecten zal werken teneinde haar doelstelling zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken. Men zal zowel met internationale als nationale projecten werken (Noord-Zuid). Deze projecten worden nogmaals onderverdeeld in ofwel sociale ofwel economische ofwel culturele projecten. Voor ieder project wordt er een ‘projectleider’ aangesteld, die verantwoordelijk is voor zijn welbepaald project dat hij in collectief verband zal moeten opstarten en tevens zo optimaal mogelijk zal moeten uitwerken.
 
 
 
A.   In hoofdorde: Op internationaal niveau
 
 
 
Op dit niveau is het de bedoeling dat de vzw  zowel op sociaal, economisch als op cultureel vlak aan ontwikkelingshulp zou willen doen:
 
1.      OP SOCIAAL VLAK
*   De gezondheid/ welzijn van de lokale bevolking in Noord-Oost Marokko  bevorderen dmv preventie.
*    Onderwijs: analfabetisme bestrijden en non-discriminatie tussen man en vrouw verwezenlijken, vermits ook vrouwen recht hebben op een goede opleiding waardoor ze zich dan degelijk kunnen ontwikkelen/participeren in de samenleving.
*    Vrouwenrechten zo optimaal mogelijk proberen te waarborgen.
 
2.      OP ECONOMISCH VLAK
*    Kennisoverdracht (know-how, methodiek, logistiek, techniek) van België naar Marokko, zodoende de Marokkaanse  landbouwers en bedrijven op zelfstandige wijze kunnen functioneren.
*    Financiële steun vanuit België en Europa door de leden en door weldoeners.
 
3.     OP CULTUREEL VLAK              
 
*    Behoud van culturele erfgoed door de publieke draagkracht te vergroten.
*    Organisatie van internationale uitwisselingsprojecten tussen de allochtone en autochtone jongeren/studenten van België en de Marokkaanse studenten van in Marokko zodat men mekaars cultuur zou kunnen ontdekken en deze van elkaar zal kunnen waarderen, teneinde een betere multiculturele samenleving mogelijk te maken.
 
 
 
 
B.   In subsidiare orde: OP NATIONAAL NIVEAU
 
Op dit niveau is het de bedoeling dat de vzw zich zowel op sociaal, economisch als cultureel vlak zou inzetten, teneinde een betere multiculturele en een leefbare samenleving te realiseren:
 
 
1. OP SOCIAAL VLAK
 
     *    Dialoog voeren tussen de allochtone en autochtone gemeenschappen om een vreedzaam samenleven in een kosmopolitisch Antwerpen te kunnen bevorderen.
     *     Ouders, buurt en gemeente sensibiliseren.
     *     Huisvesting: gelijke kansen en non-discriminatie aanpakken vermits iedereen het recht heeft op een menswaardig bestaan en op goede huisvesting. Bovendien kan men hierdoor getto-vorming inperken.
     *     Onderwijs: gelijke kansenbeleid en non-discriminatie doorvoeren, ouders tijdig inlichten over studieresultaten van hun kinderen en hen ook bij schoolgebeuren trachten te betrekken, zodoende  school en ouders samen aan een degelijke opvoeding van het kind kunnen werken.
     *     Studieopvang organiseren om kinderen met een zekere “algemene achterstand” tijdig op te vangen, te begeleiden en eventueel door te verwijzen naar deskundigen.
 
2. OP ECONOMISCH VLAK
 
*   Tewerkstelling: gelijke kansenbeleid en harde aanpak discriminatie tussen allochtonen en autochtonen zowel bij sollicitaties/aanwervingen als op de werkvloer zelf.
 
3.  OP CULTUREEL VLAK
*     Organisatie van lezingen, debatavonden, discussies betreft: geschiedenis van België-Marokko, over religie, over traditionele en culturele aspecten etc zodoende de jongeren zichzelf ergens in deze harde samenleving kunnen plaatsen. VB. dmv tentoonstellingen de marokkaanse-belgische klederdracht en mode promoten, wijkfeesten organiseren zodat ook de autochtonen de Marokkaanse keuken eens kunnen leren kennen en beproeven,….
 
II. MIDDELEN:
 
De vereniging zal haar doelstellingen zo optimaal mogelijk trachten te verwezenlijken en ze zal hierbij gebruik maken van alle wettige middelen, die hiertoe bevorderlijk zijn.
 
 

Steun ons

Zonder uw hulp is het niet mogelijk !

Uw steun is essentieel voor de goede werking van Imane. U kunt deelnemen aan de financiering van onze projecten en aan de structurele kosten die noodzakelijk zijn voor hun uitvoering door middel van regelmatige storting of door een lopende opdracht bij uw bank. U kunt ons steunen door geld over te schrijven op het rekeningnummer:

Imane vzw
Lakborslei 445
2100 Deurne
001-5022454-64
BIC: GEBA BEBB
IBAN: BE29 0015 0224 5464
Bank name: Fortis Bank
 
Alvast dank voor uw vrijgevigheid.

Met steun van:

Met de steun van